Analcancer är en ovanlig sjukdom. Varje år insjuknar ca 150 personer med analcancer i Sverige. Sedan 1990-talet har antalet fall/år ökat något. Medianåldern är 65 år. Prognosen är relativt god. Drygt 70% av patienterna som får analcancer lever efter 5 år.

Orsaker till analcancer

Humant papillomvirus, HPV, har en central roll i utvecklingen av analcancer. Sedan en tid tillbaka ingår vaccination mot HPV i vaccinationsprogrammet för barn varför antalet fall av analcancer sannolikt kommer att minska på längre sikt. Personer som under längre tid har ett nedsatt immunförsvar, tex på grund av olika sjukdomar eller mediciner, har också en ökad risk att drabbas av analcancer. En annan riskfaktor är rökning.

När ska man söka läkare?

Symptomen vid analcancer är svårvärderade då de ofta liknar andra ofarliga tillstånd som hemorrojder, sprickor i ändtarmsöppningen etc. Vid symptom som blod i avföringen, nytillkommen knöl/förändring i området kring ändtarmsöppningen eller i ljumskarna, smärta i ändtarmsöppningen, ofta återkommande infektioner i ändtarmsområdet, nytillkomna trängningar till avföring eller läckage av avföring bör man ändå uppsöka läkare för en bedömning. Men det är viktigt att komma ihåg att de allra flesta med dessa besvär inte har analcancer.

Vidare utredning

För att få en diagnos tas alltid ett vävnadsprov som undersöks i mikroskop. Om man då hittar en analcancer går man vidare med röntgenundersökningar för att bedöma hur tumören växer i området och för att se om tumören har spridit sig till andra delar av kroppen. Därefter diskuterar kirurger och onkologer tillsammans för att komma fram till viken behandling som är bäst för respektive patient.

Hur går behandlingen till?

Tidigare behandlades analcancer nästan alltid med en stor operation då patienten fick en stomi. Idag behandlas analcancer med en kombination av strålbehandling och cytostatika, så kallad radiokemobehandling, vilket botar de flesta patienter. Operation görs enbart om tumören inte svarar på radiokemobehandlingen eller om den kommer tillbaka i samma område efter given behandling. Om patienten tidigare fått strålbehandling i samma område kan det vara svårt att ge ytterligare strålning och då kanske man istället väljer att operera bort tumören. Ibland, om tumören är väldigt liten och kan opereras bort med ett väldigt litet ingrepp som inte påverkar patientens förmåga att tömma tarmen görs en operation som enda behandling.